Lajme


Këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA

ORGANIKA ka ofruar këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA dhe në mbjelljen e mentës me rrënjë.

Read More

Tryeze të rrumbullakët rreth pagesave direkte dhe programit të zhvillimit rural të MBPZHR

ORGANIKA ka organizuar një tryeze të rrumbullakët rreth pagesave direkte dhe programit të zhvillimit rural të MBPZHR.

Read More

Trajnimi i agronomeve në përdorimin e aplikacionit

ORGANIKA për të marr kordinatat gjeografike të fermave me BMA ka angzhuar katër (4) agronom të rinj që do të marrin infomatat në tërë Kosovën.

Read More

Shoqata ORGANIKA ka filluar të bashkëpunoj me agronom të rinj në mënyrë që të rriten njohurit e tyre

Shoqata ORGANIKA ka filluar të bashkëpunoj me agronom të rinj në mënyrë që të rriten njohurit e tyre.

Read More

Këshillimet janë ofruar te Kompania Agroflorentina

ORGANIKA ka vazhduar me këshillimet për kultivimin organik të BMA-ve.

Read More

Këshillimin e anëtarëve në kultivimin organik të BMA-ve

ORGANIKA ka vazhduar me këshillimin e anëtarëve në kultivimin organik të BMA-ve.

Read More

Këshillime në kultivimin e BMA-ve

ORGANIKA ka filluar të ofroj këshillime në kultivimin e BMA-ve për anëtarët e saj.

Read More

Tryeza e rrumbullakët për mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë për sektorin e PPJD-ve dhe BMA-ve

ORGANIKA ka organizuar një tryezë të rrumbullakët për mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë për sektorin e PPJD-ve dhe BMA-ve.

Read More