Këshillimet janë ofruar te Kompania Agroflorentina

ORGANIKA ka vazhduar me këshillimet për kultivimin organik të BMA-ve. Sot këshillimet janë ofruar te Kompania Agroflorentina.

Këshillimet janë ofruar me mbështetje të GIZ.