ORGANIKA është bërë anëtare e rregullt e IFOAM

ORGANIKA është bërë anëtare e rregullt e IFOAM.
Është e vetmja organizatë ndërkombëtare ombrellë për botën organike e themeluar në vitin 1972.
IFOAM bashkon një gamë të larmishme të aktorëve që kontribuojnë në vizionin organik.