Takim i HitFlores me grumbulluesit

Shoqata ORGANIKA ne bashkëpunim me kompaninë “HitFlores” ka organizuar një takim me grumbulluesit e regjionit te Komunës se Dragashit. Është diskutuar sezoni i grumbullimit 2019, sukseset dhe problemet. Është prezantuar produktet dhe sasitë e grumbulluara. Grumbulluesit kërkuan qe te rriten bashkëpunimi ne kohen e grumbullimit te boronicës ne mënyrë qe frytet te jene sa me cilësor.

Për te ngritur njohurit e grumbulluesve për kërkesat e standardit organik ORGANIKA prezantoj kërkesat me theks te veçante te trajtimi I bimëve gjate vjeljes dhe trajtimi pas-vjeljes.

Ky takim është organizuar me mbështetje te projektit PASURI qe zbatohet nga Caritas CH