Këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA

ORGANIKA ka ofruar këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA dhe në mbjelljen e mentës me rrënjë. Këshillat janë organizuar me Qendrën Grumbulluese “NTH 2000”, Dragash dhe janë ofruar nga këshilltari i Shoqatës dhe agronomet e rinj të angazhuar nga Shoqata. Këshillimi është ofruar me mbështetje të GIZ financuar nga Qeveria Gjermane.