Shoqata ORGANIKA ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinës

Shoqata ORGANIKA ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinës. Qëllimi i Memorandumit është që fakulteti të kontribuoj në zhvillimin e kapaciteteve të anëtarëve të ORGANIKA dhe në kthim – ORGANIKA të kontribuojnë në zhvillimin e kapaciteteve të stafit Akademik dhe studentëve të Fakultetit. Kjo do të arrihet përmes prezantimeve të përbashkëta, ngritja e kapaciteteve dhe zhvillimi i strategjive për bujqësisë organike.