Qëllimi jonë


Shoqata “ORGANIKA” është themeluar në vitin 2013 nga operatorët kryesorë në sektorin e Produkteve Pyjore Jo-Drunore (PPJD) dhe Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA). Qëllimi i shoqatës është të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet palëve të interesit në këtë sektorë dhe të zhvillojë sektorin duke promovuar produktet e Kosovës në tregje të eksportit dhe përmes aktiviteteve lobuese. Poashtu, shoqata ka për qëllim që brenda 5 – 7 viteve të ndihmojë që të gjithë anëtarët të jenë të çertifikuar me standarde organike, si dhe shumica e eksporteve të jenë produkte organike të çertifikuara.

Vizioni


Zhvillimi i sektorit të PPJD dhe BMA përmes shfrytëzimit te qëndrueshëm te PPJD, promovimi i kultivimit te BMA dhe rritja e kapaciteteve grumbulluese, përpunuese dhe eksportues.

Të interesuar?


Na Kontaktoni

Donatorët dhe projektet zhvillimore


ORGANIKA, e cila aktualisht ka 32 anëtarë, në vitet e fundit është mbështetur nga donatorët dhe projektet zhvillimore:

  • Projekti i USAID-it AGRO (Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale) e ka mbështetur shoqatën në forcimin dhe zhvillimin e sajë drejtë një entiteti të vetë-qëndrueshëm, me qëllim që t’u shërbejnë anëtarëve (kompanive) të tyre, ndërsa zhvillojnë partneritete me qeverinë për strategjitë e ardhshme. Ndihma e USAID-it ka ardhur përmes hapjes së zyrës se shoqatës dhe pagesës së pjesërishme të stafit, kurse për zhvillimin e eksportit USAID-i e ka mbështetur shoqatën dhe kompanitë në pjesëmarrje nëpër panaire ndërkombëtare dhe në misione të shitjes.
  • Projekti i GiZ-it CETEP (Creating Employment Through Export Promotion) i ka mbështetur aktivitetet e shoqatës në trajnimin e akterëve në sektorin e kultivimit organik të BMA-ve dhe shtypjen e broshurave për kultivim organik te BMA-ve në Kosovë.
  • Projekti i Swiss Contacti-it PPSE (Promoting Private Sector Employment) ka bashkëpunuar me shoqatën ORGANIKA për çertifikimin organik të anëtarëve të sajë. Si rezultat, në 2017 janë çertifikuar 17 anëtar, kurse në vitin 2018 kanë qenë 25 anëtarë.

Anëtarët e Bordit dhe Stafi Ekzekutiv