Studimi i Sektorit për Produktet Pyjore Jo-Drusore (PPJD) dhe Bimët Mjekësore dhe Aromatike (BMA) 2022