Studimi i Sektorit te PPJD-ve dhe Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA-ve)